เรณูนคร  ดอนดินถิ่นผู้ไทย  สาวสวยรวยน้ำใจ  เลิศวิไลในวัฒนธรรม

 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557 - 2559 )  เทศบาลตำบลเรณูนคร
        

เทศบาลตำบลเรณูนคร   ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548   ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาสามปี เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในห้วงระยะเวลา 3 ปี โดยให้มีการทบทวนและปรับปรุง  ในด้าน
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ทำการจัดลำดับความสำคัญ
ของโครงการใหม่   เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเป็นประจำทุกปี
โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
                            การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ของเทศบาลตำบลเรณูนคร  
ได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแนวทางของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเรณูนคร  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร   หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
พร้อมกับประชาคมท้องถิ่นได้ร่วมกันระดมความคิดเสนอปัญหาความต้องการและจัดลำดับ
ความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาในแต่ละชุมชน   โดยสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของบ้านเมืองเป็นสำคัญ
                           ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด   เพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวเรณูนคร
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการให้ความร่วมมือจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)   จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 
 
                                                                นายศรีสุข แสนยอดคำ
                                                            นายกเทศมนตรีตำบลเรณูนคร
         
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรี
infographics
จังหวัดนครพนม
จังหวัดสกลนคร
BangkokIDea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
สายด่วน 1111
กพ.
กรมการค้าภายใน
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทีวีสีช่อง 3
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ผลิตภัณฑ์ otop
ดาวน์โหลด ๑๓ ฟอนต์
ช่อง 9
กรมอุตุนิยมวิทยา
ช่อง 5
ททท.